Όροι Χρήσης

 1. Γενικοί Όροι Χρήσης

1.1Ο διαδικτυακός τόπος “WWW.LEDCOSMOS.GR” (εφεξής η “ιστοσελίδα” ή “ο ιστότοπος”) είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω διαδικτύου, που δημιούργησε η εταιρεία με την επωνυμία ΑΚ ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΑΠΕ Α.Ε.και με διακριτικό τίτλο “LYCHNOS AE”, η οποία εδρεύει στη Σταυρούπολη (Νικόπολη) Θεσσαλονίκης, επί της Ελευθερίας 36, ΤΚ 56430, με ΑΦΜ 800429341 ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, τηλ 2310 683 272, 2310 688 118 και αρ. ΓΕΜΗ …., καλούμενη εφεξής “η ΕΤΑΙΡΙΑ”.

1.2Κάθε χρήστης που εισέρχεται στον ιστότοπο, συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία "επισκέπτης" ή/και "χρήστης" ή "πελάτης", αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση.

1.3Είναι απαραίτητο να επισκέπτεστε τακτικά αυτή την ιστοσελίδα για να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στους Όρους και τις Προϋποθέσεις και σε κάθε περίπτωση πριν την ολοκλήρωση καθεμιάς έκαστης αγοράς σας. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα:

 • να τροποποιήσει οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του επισκέπτη, μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης,
 • να ανανεώσει ή αναβαθμίσει μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας,
 • να ανανεώσει ή αναβαθμίσει μέρος ή το σύνολο της εξωτερικής εμφάνισης (interface), της δομής ή της σύνθεσης (configuration) της ιστοσελίδας καθώς και των τεχνικών της προδιαγραφών καθώς επίσης και
 • να περιορίζει την πρόσβαση στο σύνολο της ιστοσελίδας ή σε μέρος αυτής.

1.4 Επίσης η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του επισκέπτη της ιστοσελίδας να ματαιώσει, να αναστείλει οριστικά ή προσωρινά ή να τερματίσει τη λειτουργία της. Υπογραμμίζεται ότι η ΕΤΑΙΡΙΑ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί τα παρεχόμενα προς πώληση προϊόντα, να παύει οριστικά ή προσωρινά την πώληση προϊόντων (μερικών ή όλων) συγκεκριμένων ή όλων των προμηθευτών της, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του χρήστη.

1.5. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου, καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Συνεπώς, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης, αφού εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς, οφείλετε να απέχετε από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

 1. Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

2.1Η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει κατά την απόλυτη κρίση της τα προϊόντα που διαθέτει προς πώληση στο ηλεκτρονικό της κατάστημα και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει αυτά οποτεδήποτε, αζημίως και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών της ιστοσελίδας. Το ίδιο ισχύει και για τις τιμές των προϊόντων, τις τυχόν προσφορές και τις εκπτώσεις, τις οποίες δύναται να διενεργεί κατά την απόλυτη κρίση της και οι οποίες μπορούν να αλλάζουν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του χρήστη (εξυπακούεται πριν τη σύναψη οιασδήποτε συναλλαγής με τον πελάτη).

2.2Η περιγραφή των προϊόντων, των αναφερόμενων ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών που αυτά φέρουν, γίνεται από τους ίδιους τους προμηθευτές/εισαγωγείς των προϊόντων χωρίς ουδεμία παρεμβολή ή εμπλοκή της ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Το ίδιο ισχύει και για την περιγραφή του σκοπού για τον οποίο κάθε προϊόν προορίζεται. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν οφείλει και ούτε είναι σε θέση να ελέγξει, ούτε ευθύνεται για την αλήθεια, ορθότητα ή την ακρίβεια αυτών, ούτε και για την καταλληλότητα των προϊόντων για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Ως εκ τούτου, η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν υποχρεούται σε αποζημίωση του πελάτη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία προήλθε σε αυτόν λόγω της χρήσης του προϊόντος σύμφωνα με τις δηλώσεις του προμηθευτή. Επιπροσθέτως, δεν ευθύνεται και δε δεσμεύεται για λάθη σε τιμές, τεχνικά και ηλεκτρονικά δεδομένα καταχωρήσεων και φωτογραφιών των προϊόντων που αναρτώνται στο παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα, δικαιούται δε, να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

2.3Με δεδομένο ότι η ιστοσελίδα και οι όροι αυτής δεν συνιστούν πρόταση σύναψης σύμβασης προς τον αγοραστή, αλλά πρόσκληση προς υποβολή πρότασης από τον τελευταίο, η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την ολοκλήρωση/εκτέλεση οποιαδήποτε παραγγελίας (ήτοι την σύναψη της αγοραπωλησίας) σε οποιοδήποτε μέλος ή επισκέπτη της κατά την κρίση της και για οποιονδήποτε λόγο. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που οποιοδήποτε χρήστης/πελάτης προβεί σε οποιαδήποτε τυχόν παράνομη πράξη, παραβίαση των όρων χρήσης της ιστοσελίδας ή παραβίαση των όρων της συναφθείσας αγοραπωλησίας.

 1. Περιορισμός ευθύνης

3.1Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος (ονοματολογία, τεχνικά δεδομένα, φωτογραφίες κτλ.) που αφορά στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος, παρέχεται "όπως ακριβώς έχει" (as is), και ΑΚ ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΑΠΕ Α.Ε. σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κτλ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

3.2Οι φωτογραφίες στις οποίες απεικονίζονται τα προϊόντα μπορεί να αποκλίνουν από την πραγματική κατάσταση, μορφή, μέγεθος, χρωματισμό και εν γένει εικόνα των πωλούμενων προϊόντων. Η ΑΚ ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΑΠΕ Α.Ε. δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση απόκλισης της φωτογραφικής απεικόνισης του προϊόντος από την πραγματική του εικόνα, δεν εγγυάται την ακρίβεια ή αξιοπιστία οποιωνδήποτε πληροφοριών ή περιεχομένου σχετικά με οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες, λογισμικό ή διαφημίσεις περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα καθώς επίσης και για το περιεχόμενο τρίτων στο οποίο τυχόν παραπέμπονται οι χρήστες μέσω υπερσυνδέσμων από την ιστοσελίδα ή που η ιστοσελίδα τους παρέχει πρόσβαση.

3.3Η ΕΤΑΙΡΙΑ και οι συνεργάτες της καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, στο πλαίσιο του τεχνολογικού ελέγχου που πραγματοποιούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε οι υπηρεσίες, το περιεχόμενο και οι συναλλαγές να πραγματοποιούνται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή και να διατηρείται το υψηλό επίπεδο ασφαλείας που διαθέτει. Δεν ευθύνεται, όμως, η εταιρία στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία της ιστοσελίδας ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτή ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα παρέμβουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο και στην λειτουργία του site, καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού ή υποκλέπτοντας στοιχεία που αφορούν προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Επίσης, η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν ευθύνεται σε περίπτωση διακοπής πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας για λόγους που εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής της, καθώς και για λόγους που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμία του δικτύου ή σε λόγους ανωτέρας βίας ή σε τυχηρά γεγονότα.

3.4Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης της ιστοσελίδας, ευθύνεται αποκλειστικά για οποιαδήποτε ζημία δύναται να προκληθεί στην ΕΤΑΙΡΙΑ από πλημμελή ή αθέμιτη χρήση της ίδιας της ιστοσελίδας ή των προϊόντων και υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτής.

3.5Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, υπηρεσίες, επιλογές, τα περιεχόμενα, οι τιμές, οι περιγραφές και η διαθεσιμότητα των προϊόντων θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα και ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των πελατών / χρηστών για βλάβη ή/και ζημία που τυχόν προκύψουν από την καθυστέρηση, την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους από οιαδήποτε αιτία.

3.6Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν μπορεί να εγγυηθεί την διαθεσιμότητα όλων των προϊόντων που πωλούνται στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, ωστόσο, εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί τυχόν μη διαθεσιμότητάς τους.

3.7Η ΕΤΑΙΡΙΑ επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κτλ.) όταν δηλαδή δεν είναι δυνατό να παραδοθούν τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου. Σε περιπτώσεις όπως οι παραπάνω, η ΕΤΑΙΡΙΑ θα σας ενημερώσει μέσω e-mail, προκειμένου να δηλώσετε αν επιθυμείτε υπό αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας και δεσμεύεται να κάνει ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για καταστάσεις που δεν οφείλονται σε δική της υπαιτιότητα.

3.8Οι πληροφορίες και οι υποδείξεις που δίνονται για την χρήση και την εφαρμογή των προϊόντων που πωλούνται από την ΕΤΑΙΡΙΑ βασίζονται στη γνώση και εμπειρία της και είναι συμβουλευτικές. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεμελιωθεί εναντίον της ΕΤΑΙΡΙΑΣ η οποιαδήποτε ευθύνη για τις παρεχόμενες αυτές βοηθητικές πληροφορίες, δεδομένου ότι αυτές δίνονται εκτός των άλλων, θεωρώντας τις περιγραφές του πελάτη, όσον αφορά τις επιτόπιες συνθήκες ως αξιόπιστες, κάτι το οποίο δε μπορεί με κανένα τρόπο να διασφαλιστεί.

 1. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας - Αποποίηση ευθύνης σε σχέση με την ιδιοκτησία εμπορικών σημάτων, εικόνων ατόμων και πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων μερών

4.1Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κτλ. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της AKΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων, ενώ για οτιδήποτε αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία τρίτων, η ΕΤΑΙΡΙΑ έχει λάβει τις απαιτούμενες άδειες χρήσης προς το σκοπό της λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος και της προώθησης των προϊόντων που προβάλλονται σε αυτό.

4.2Η εμφάνιση και προβολή του περιεχομένου της ιστοσελίδας δεν νοείται ως μεταβίβαση ή/και εκχώρηση άδειας ή/και δικαιώματος χρήσης του. Μπορείτε να αποθηκεύετε, εκτυπώνετε και εμφανίζετε το διαθέσιμο περιεχόμενο αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η δημοσίευση, διαχείριση, διανομή, ολική ή μερική αντιγραφή, μεταφορά, μεταποίηση, αποθήκευση, αναδημοσίευση, τροποποίηση ή αναπαραγωγή με άλλο τρόπο, σε οποιαδήποτε μορφή, οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου ή αντιγράφων του περιεχομένου εμφανίζεται στην παρούσα ιστοσελίδα. Δεν επιτρέπεται, επίσης, η τροποποίηση, μετάφραση, ανακατασκευή ή δημιουργία παράγωγων έργων με χρήση οποιουδήποτε λογισμικού ή συνοδευτικής τεκμηρίωσης προσφέρει η ΕΤΑΙΡΙΑ ή οι πάροχοι άδειας αυτής.

4.3Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση, ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΑΚ ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΑΠΕ Α.Ε. ή του δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

4.4Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύει το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα ΑΚ ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΑΠΕ Α.Ε., LEDCOSMOS.GR, LYCHNOS ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της εταιρείας ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

4.5Όλα τα εμπορικά σήματα/επωνυμίες εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα τελούν υπό την ιδιοκτησία των αντίστοιχων νομίμων κατόχων και δικαιούχων των εμπορικών σημάτων. Οποιαδήποτε αναφορά σε εμπορικό σήμα ή επωνυμία εμφανίζεται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για να περιγράψει ή να προσδιορίσει τα πωλούμενα προϊόντα και τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Τέτοιου είδους αναφορά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εκληφθεί ή να ερμηνευθεί ως βεβαίωση ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα και οι υπηρεσίες υποστηρίζονται από ή συνδέονται με την ΕΤΑΙΡΙΑ με άλλο τρόπο πέραν των ανωτέρω αναφερόμενων. Δεν επιτρέπεται να εξάγετε ή/και να επαναχρησιμοποιείτε μέρη του περιεχομένου της ιστοσελίδας χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

5.Ευθύνη Χρήστη

5.1 Οι χρήστες συμφωνούν ανεπιφύλακτα να μη χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα για:

 1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο, είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληρο-φοριών οιουδήποτε προσώπου,
 2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κτλ.
 3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),
 4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,
 5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
 6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,
 7. παρενόχληση τρίτων με οποιονδήποτε τρόπο,
 8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

6.Σύνδεσμοι σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο

6.1 Οι ενεργοί σύνδεσμοι (links) που ενδεχομένως βρίσκονται στον διαδικτυακό τόπο είναι πιθανό να σας μεταφέρουν σε άλλες ιστοσελίδες που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ΑΚ ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΑΠΕ Α.Ε. Ως εκ τούτου, η ΕΤΑΙΡΙΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο οποιασδήποτε συσχετιζόμενης ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Ομοίως η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν δύναται να ελέγξει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τις συσχετιζόμενες σελίδες και για τον λόγο αυτό δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε σχέση με αυτή. Η ΕΤΑΙΡΙΑ παρέχει αυτούς τους συνδέσμους αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών της και η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν υποδηλώνει την έγκριση ή τον έλεγχο του περιεχομένου από την ΑΚ ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΑΠΕ Α.Ε.

7.Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

7.1Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι επισυναπτόμενοι σε αυτήν Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από την ιστοσελίδα, τη χρήση αυτών των δεδομένων από την ΑΚ ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΑΠΕ Α.Ε.και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως της παρούσας ιστοσελίδας.

7.2Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία εσείς μας παρέχετε μόνο κατά την διάρκεια των παραγγελιών σας στην παρούσα ιστοσελίδα.

7.3Προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή ή παραγγελία μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΑΚ ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΑΠΕ Α.Ε. θα σας ζητηθεί η γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Ειδικότερα, κατά την υποβολή μιας παραγγελίας, θα σας ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση στην οποία θα αποσταλεί η παραγγελία, ο αριθμός του σταθερού σας τηλεφώνου (ή όποιο άλλο τηλέφωνο επιθυμείτε εάν χρειαστεί να σας καλέσουμε) και φυσικά μια ηλεκτρονική σας διεύθυνση e-mail. (Για τους επαγγελματίες θα ζητηθεί επωνυμία της εταιρείας, δραστηριότητα, ΑΦΜ, ΔΟΥ, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail).

7.4Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στην ΕΤΑΙΡΙΑ είναι απαραίτητα προκειμένου να επικοινωνήσει η ΕΤΑΙΡΙΑ μαζί σας για την εκτέλεση των υποχρεώσεών της απέναντί σας καθώς και των παραγγελιών που έχετε υποβάλλει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να μας γνωστοποιήσετε στοιχεία τα οποία είναι απολύτως ορθά, ακριβή και επικαιροποιημένα. Σε περίπτωση μεταγενέστερης αλλαγής οποιουδήποτε από αυτά θα πρέπει να μας ενημερώσετε σχετικά εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Σε περίπτωση που οι συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, οι οποίες υλοποιούνται με την χρήση των δηλωθέντων σε εμάς δεδομένων, δεν εκπληρωθούν εγκαίρως και προσηκόντως εξαιτίας της χρήσης λανθασμένων ή μη επικαιροποιημένων προσωπικών στοιχείων τα οποία δηλώσατε εσείς, η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη. Ειδικότερα, κάθε τυχόν ενημέρωση που θα πραγματοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα μας έχετε γνωστοποιήσει κατά την δημιουργία λογαριασμού (λ.χ. για την τυχόν έλλειψη διαθεσιμότητας προϊόντος ή για την παράδοση του προϊόντος στον μεταφορέα κλπ) θα θεωρείται ως έγκυρη, έστω και αν δεν παραδίδεται σε εσάς εξαιτίας σφάλματος στα αναγραφόμενα από εσάς στοιχεία ή/και λόγω τεχνικής ή άλλης βλάβης στον διακομιστή σας, ή/και στο τηλέφωνό σας, ή/και στον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο, ή/και λόγω αλλαγής των στοιχείων σας (εφόσον δεν μας έχετε ενημερώσει εγκαίρως σχετικά). Υπογραμμίζεται ότι έκαστος χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια, αλήθεια και επικαιροποίηση των δεδομένων που δηλώνει. Η εταιρεία μας δεν προβαίνει σε καμία ταυτοποίηση των δεδομένων που δηλώνονται από τον χρήστη και ως εκ τούτου δεν φέρει ουδεμία ευθύνη ως προς αυτά.

7.5Κάθε διεκπεραίωση παραγγελίας απαιτεί τη συλλογή προσωπικών στοιχείων, για παράδοση ή κράτηση μιας παραγγελίας. Επίσης η χρήση πιστωτικής κάρτας, για την χρέωση της οποίας χρειάζονται δικαιολογητικά ταυτοποίησης στοιχείων νόμιμου κατόχου την πρώτη και μόνο φορά, διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση. Οποιοδήποτε δικαιολογητικό και έγγραφο πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητα του πελάτη παραμένει αυστηρά απόρρητο και ελέγχεται μόνο από το αρμόδιο υπεύθυνο τμήμα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η εκ μέρους του χρήστη/πελάτη προσκόμιση των προσωπικών του δεδομένων, σημαίνει ότι συναινεί τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους του ηλεκτρονικού καταστήματος για τους λόγους που αναφέρθηκαν.

7.6Τα προσωπικά σας δεδομένα επεξεργάζεται η ΕΤΑΙΡΙΑ, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7Α παρ. 1 (β) Ν. 2472/1997, με σκοπό την εκτέλεση της παραγγελίας που εδόθη από τον εκάστοτε πελάτη και με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν κινηθεί η διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία για την άρση του απορρήτου (Ν. 2225/1994) ή τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική εφαρμογή της Οδηγίας 24/2006.

7.7Η ΕΤΑΙΡΙΑ απαιτεί από τους υπαλλήλους της και τους συντηρητές της ιστοσελίδας της να παρέχουν στους χρήστες-πελάτες της το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε καμία άλλη περίπτωση η ΑΚ ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΑΠΕ Α.Ε. δεν μπορεί να μοιραστεί με άλλους τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς πρότερη δική σας συναίνεση, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νομίμου οδού.

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας σε κάθε περίπτωση ότι κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, που επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο ή βάση δικαστικής απόφασης, η συλλογή, χρήση και η αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία έχουν συλλεχθεί online, χωρίς την εκ μέρους σας πρότερη συναίνεση (για παράδειγμα σε περίπτωση δικαστικής απόφασης).

8.Ρητή αποδοχή της χρήσης προσωπικών δεδομένων

8.1Τα στοιχεία των χρηστών (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο, κτλ.) και των συναλλαγών των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρούνται απόρρητα, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα. Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους όπως και με το παρόν, θα ενημερώνονται από την ΑΚ ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΑΠΕ Α.Ε. και συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων αυτών προσωπικών δεδομένων, για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής, καθώς επίσης και της διαβίβασης των στοιχείων αυτών σε αποδέκτες, οι οποίοι θα προσδιορίζονται συγκεκριμένα και είναι οι υπάλληλοι και προστηθέντες της εταιρείας στα πλαίσια της διεκπεραίωσης της συναλλαγής.

8.2Οι χρήστες διατηρούν το νόμιμο δικαίωμα ενημέρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 11 του νόμου 2472/1997, το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα τους σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου 2472/1997, καθώς επίσης και το δικαίωμα να προβάλουν οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που τους αφορούν, σύμφωνα με το άρθρο 13 του νόμου 2472/1997. Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών, και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών. Κατά τα λοιπά η ΕΤΑΙΡΙΑδεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που θα ανταλλαχθούν μεταξύ των μερών στα πλαίσια της πώλησης θα τηρούνται από την ΕΤΑΙΡΙΑ.

8.3Με τη συμπλήρωση και καταχώριση των προσωπικών σας δεδομένων δηλώνετε ότι συναινείτε ρητώς για την χρησιμοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων για τη νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των οποίων για τους σκοπούς που περιγράφονται ανωτέρω έχετε ενημερωθεί μέσω των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Η εντολή αποθήκευσης των στοιχείων σας αυτών αποτελεί τη ρητή συναίνεσή σας για την επεξεργασία που περιγράφηκε ανωτέρω.

8.4Προκειμένου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας παρέχετε την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή σας για την αποστολή αυτοματοποιημένων ή προσωποποιημένων ηλεκτρονικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή/και στο κινητό τηλέφωνο που μας έχετε γνωστοποιήσει, καθώς και τυχόν τηλεφωνική επικοινωνία στα τηλέφωνα που μας έχετε γνωστοποιήσει από υπάλληλους της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

9.Αναγνώριση Πελάτη

9.1 Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: το E-mail (Username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (Password), τα οποία κάθε φορά που τα καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς, μέσω των ανωτέρω στοιχείων εισόδου και είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση της μυστικότητάς τους από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας τους ή διαρροής τους θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίησή μας, αλλιώς η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Η ΕΤΑΙΡΙΑ σας δίνει τη δυνατότητα να μεταβάλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (Password) όσο συχνά επιθυμείτε και θα σας συνιστούσαμε για λόγους ασφαλείας να τον αλλάζετε σε τακτά διαστήματα, όπως και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων κωδικών.

10.Παραγγελίες

10.1 Οι παραγγελίες γίνεται αποδεκτές οποιαδήποτε στιγμή, επεξεργάζονται όμως και εκτελούνται οι αποστολές των παραγγελιών τις καθημερινές, εκτός Σαββάτου και Κυριακής και αργιών, μεταξύ 10.00 π.μ.-16.00 μ.μ.

10.2 Οι διάφορες προσφορές προϊόντων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

10.3 Υπενθυμίζεται ότι η ιστοσελίδα και οι όροι αυτής δεν συνιστούν πρόταση σύναψης σύμβασης προς τον αγοραστή, αλλά πρόσκληση προς υποβολή πρότασης από τον τελευταίο.

10.4 Δεν επιτρέπεται και δεν αναγνωρίζεται από την ΕΤΑΙΡΙΑ η πραγματοποίηση παραγγελίας από άτομα κάτω των 18 ετών. Οι επισκέπτες που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους πρέπει να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια στην ιστοσελίδα.

10.5 Όταν πραγματοποιείτε μια παραγγελία, δεσμεύεστε ότι όλα τα στοιχεία που μας παρέχετε είναι αληθή και ακριβή, ότι είστε εξουσιοδοτημένος χρήστης της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας που χρησιμοποιήσατε για να πραγματοποιήσετε την παραγγελία σας και ότι υπάρχει επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψη του τιμήματος αγοράς των προϊόντων και των εξόδων μεταφοράς.

10.6 Δεδομένου ότι η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν είναι ο κατασκευαστής των προϊόντων που διαθέτει προς πώληση, αλλά τα προμηθεύεται από τρίτους, διευκρινίζεται ότι ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων στη μεταφορική εταιρεία ή ο χρόνος που απαιτείται ώστε το προϊόν να είναι διαθέσιμο για παραλαβή από το κατάστημα της ΑΚ ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΑΠΕ Α.Ε. ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και τη δέσμευση των προμηθευτών σε σχέση με το χρόνο παράδοσης . Ως εκ τούτου σας γνωρίζουμε ότι τυχόν καθυστέρηση εκ μέρους των κατασκευαστών/εισαγωγέων/προμηθευτών να καταστήσουν σε εμάς διαθέσιμο κάποιο προϊόν, ενδέχεται να επιφέρει αντίστοιχη καθυστέρηση στο χρόνο παράδοσης και αποστολής του προϊόντος από εμάς. Οι χρόνοι παράδοσης υπόκεινται επίσης σε καθυστερήσεις, λόγω καθυστερήσεων από τις εταιρείες μεταφορών ή ανωτέρας βίας, κάτι που δεν αποτελεί ευθύνη της ΑΚ ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΑΠΕ Α.Ε.

10.7. Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ο πελάτης θα λάβει από το info@ledcosmos.gr μέσω e-mail ή/και με τηλέφωνο την επιβεβαίωση και τον αριθμό της παραγγελίας.

11.Τιμές

11.1 Οι τιμές που αναγράφονται είναι οι τελικές, δηλαδή συμπεριλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που το ποσοστό ΦΠΑ που επιβαρύνει το προϊόν διαφοροποιείται λόγω περιοχής, τότε η ΑΚ ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΑΠΕ Α.Ε. θα επιστρέψει κατόπιν συνεννόησης με τον αγοραστή ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά του καταβληθέντος ΦΠΑ από το καταβλητέο λόγω περιοχής.

Οι αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν τις πρόσθετες απαιτούμενες επιβαρύνσεις αποστολής, μεταφοράς, οι οποίες υπολογίζονται αναλόγως του επιλεχθέντος τρόπου αποστολής, αναγράφονται δε και γνωστοποιούνται στον πελάτη κατά την διαδικασία υποβολής της παραγγελίας, ούτε κρατήσεις ή τυχόν παρακρατήσεις που προβλέπονται για οργανισμούς, Αρχές, φορείς κλπ. Επιπλέον, οι αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν και συνεπώς ο πελάτης θα επιβαρυνθεί με δαπάνες ή επιβαρύνσεις που απαιτούνται σε περίπτωση καταβολής του τιμήματος σε τράπεζα (προμήθεια της τράπεζας του πελάτη ή/και προμήθεια της τράπεζας της ΕΤΑΙΡΙΑΣ κλπ) ή άλλες επιβαρύνσεις λόγω τραπεζικής συναλλαγής. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορούν να υπολογιστούν εκ των προτέρων καθώς καθορίζονται από την εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική των τραπεζών.

11.2Η ΑΚ ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΑΠΕ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των πελατών. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, ο πελάτης κατά το χρόνο παραλαβής του προϊόντος που παρήγγειλε θα καταβάλλει το τίμημα, το οποίο αναγραφόταν κατά το χρόνο της παραγγελίας.

11.3Οι τιμές των προϊόντων δεν περιλαμβάνουν εγκατάσταση, η οποία καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας με το αρμόδιο τμήμα της εταιρείας μας.

12.Τροποποίηση παραγγελίας

12.1 Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας δεν μπορούν να γίνουν αλλαγές. Εφόσον ο πελάτης επιθυμεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει να προβεί σε ακύρωση της παραγγελίας, του πριν την αποστολή αυτής.

 

13.Εγγυήσεις των προϊόντων

13.1 Τα διατιθέμενα από την ΑΚ ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΑΠΕ Α.Ε. προϊόντα συνοδεύονται από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστή. Το έντυπο της εγγύησης περιλαμβάνει πάντοτε την επωνυμία και τη διεύθυνση του εγγυητή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενό της, τη διάρκειά της, την τοπική έκταση ισχύος της, καθώς και τα δικαιώματα που παρέχει το εφαρμοστέο δίκαιο. Η εγγύηση του προϊόντος έχει διάρκεια, σύμφωνα με τον κατασκευαστή, από την ημερομηνία αγοράς της και επιτρέπει τη δωρεάν αποκατάσταση τεχνικών προβλημάτων, εφ' όσον πληρούνται οι παρακάτω όροι:

 • Να υπάρχει η εγγύηση της αντιπροσωπείας και η απόδειξη αγοράς συσκευής.
 • Να μην έχουν αλλοιωθεί τα σταθερά στοιχεία του προϊόντος (Σειριακός αριθμός -Serial No.)
 • Να μην εξαιρείται η βλάβη με βάση το έντυπο της εγγύησης του κατασκευαστή.

 

 1. Πολιτική επιστροφών

Επιστροφές Προϊόντων λόγω λάθους παράδοσης.

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ή λείπει ιδιότητα, η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως, ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην ΑΚ ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΑΠΕ Α.Ε. καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν την ΑΚ ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΑΠΕ Α.Ε, αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την εταιρεία μας τρόπος επιστροφής.

Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα, εφόσον αυτό βεβαιωθεί από τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή που παρέχει την εγγύηση καλής λειτουργίας, ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Η εγγύηση παρέχεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα που αναγράφεται στα αναλυτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής, η επισκευή ή η αντικατάσταση των προϊόντων είναι δυνατή με επιπλέον χρέωση, κατόπιν νέας συμφωνίας με τον πελάτη.
 • Η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του, εφόσον ήταν εξαρχής συσκευασμένο. Αν πρόκειται για ελάττωμα που διαπιστώθηκε αργότερα από την παράδοση και η συσκευασία δεν υπήρχε εξαρχής ή αν η συσκευασία του προϊόντος παραλήφθηκε από τους διανομείς κατά την παράδοση του είδους, δεν απαιτείται η συσκευασία του προϊόντος.
 • Η επιστροφή των προϊόντων θα πραγματοποιείται με προσωπικό και μεταφορικά μέσα επιλογής της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.
 • Μετά την επιστροφή των προϊόντων γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που αναφέρεται από τον πελάτη και στην συνέχεια επικοινωνία μαζί του για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.
 • Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, πραγματοποιείται επισκευή, ή αντικατάσταση του προϊόντος, άλλως ακύρωση της συναλλαγής σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή του προϊόντος σε εύλογο χρόνο και δεν μπορεί να βρεθεί από την ΑΚ ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΑΠΕ Α.Ε. άλλο προϊόν αντίστοιχων ή καλύτερων χαρακτηριστικών ή αντίστοιχης αξίας για την αντικατάσταση. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την ΑΚ ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ Α.Ε.
 • Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η εταιρεια θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της ΑΚ ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΑΠΕ Α.Ε. Η εταιρεία ΑΕ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα θα πραγματοποιείται αντίστροφο τραπεζικό έμβασμα από τους λογαριασμούς της ΑΚ ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΑΠΕ Α.Ε. προς τον πελάτη.
 • Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, η ΑΚ ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΑΠΕ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής της αυτής έναντι του πελάτη.

Επιστροφές προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA)

Η επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA) θα γίνεται αποδεκτή εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών στον πελάτη. Ταυτόχρονα, θα πρέπει το προϊόν να μην είναι κατεστραμμένο και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα, τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δ.Α.Τ., Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του, εφόσον ήταν συσκευασμένο. Στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Το προϊόν παραλαμβάνεται και ελέγχεται για την διαπίστωση του αναφερόμενου από τον πελάτη ελαττώματος.
 • Υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί αυτά από την ΑΚ ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΑΠΕ Α.Ε., θα γίνεται αντικατάσταση του είδους με όμοιο καινούριο, ή σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας με άλλο καινούργιο προϊόν αντίστοιχης ποιότητας και τιμής, άλλως σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί αντικατάσταση, θα πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς στον πελάτη. Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την ΑΚ ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΑΠΕ Α.Ε.
 • Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η ΑΚ ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΑΠΕ Α.Ε. θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ πλέον. Η ΑΚ ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΑΠΕ Α.Ε. κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα θα πραγματοποιείται αντίστροφο τραπεζικό έμβασμα από τους λογαριασμούς της ΑΚ ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΑΠΕ Α.Ε. προς τον πελάτη.
 • Τα έξοδα αποστολής, τόσο για την επιστροφή των προϊόντων στην ΑΚ ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΑΠΕ Α.Ε., όσο και για την επαναπροώθηση στον πελάτη του αντικατεστημένου προϊόντος βαρύνουν την ΑΚ ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΑΠΕ Α.Ε.
 • Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, η ΑΚ ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΑΠΕ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

Επιστροφή μη ελαττωματικών προϊόντων - Δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τον πελάτη

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση και μάλιστα όταν είναι πολλά προϊόντα στην ίδια παραγγελία από την παράδοση και του τελευταίου, ενώ όταν υπάρχει υποχρέωση παράδοσης προϊόντων σε τακτά διαστήματα από την παράδοση του πρώτου. Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί, ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο πελάτης έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που τυχόν επιβαρύνθηκε η ΑΚ ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΑΠΕ Α.Ε. για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.
 • Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και η ΑΚ ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΑΠΕ Α.Ε. είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν.
 • Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η ΑΚ ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΑΠΕ Α.Ε. υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε το πολύ μέσα σε δεκατέσσερις (14) μέρες από την παραλαβή των προϊόντων.
 • Ο πελάτης επιβαρύνεται με την άμεση δαπάνη επιστροφής των αγαθών βάσει του τρόπου μεταφοράς που θα επιλέξει κατά την κρίση του και φέρει τον κίνδυνο της παράδοσης του προϊόντος μέχρι την παράδοσή του στην διεύθυνση της ΑΚ ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΑΠΕ Α.Ε.
 • Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται με το ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας ως εξής: σε περίπτωση που μέχρι την υπαναχώρηση και επιστροφή του είδους έχει καταβληθεί στην ΑΚ ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΑΠΕ Α.Ε. το τίμημα από την Τράπεζα, η ΑΚ ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΑΠΕ Α.Ε. θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. Η εταιρεία, κατόπιν της ενημέρωσης αυτής, δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα η επιστροφή θα γίνεται επίσης με τραπεζικό έμβασμα στον ίδιο λογαριασμό του πελάτη.
 • Ο πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την εταιρεία αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των προϊόντων στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης. Η διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των προϊόντων θα πρέπει να γίνει με βάση την πληροφόρηση που παρέχεται πάνω στην εξωτερική συσκευασία κάθε προϊόντος, καθώς και τις πληροφορίες που παρέχει η ΑΚ ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΑΠΕ Α.Ε. και πάντως χωρίς να έχει εγκατασταθεί ή/και τεθεί σε λειτουργία το προϊόν. Η εταιρεία είναι πρόθυμη να ενημερώσει τον πελάτη για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την φύση και την λειτουργία των προϊόντων παρέχοντας επιπλέον πληροφοριακό υλικό με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο. Σε περίπτωση εγκατάστασης ή/και θέσης σε λειτουργία των προϊόντων, η αξία τους αυτομάτως μειώνεται καθώς το προϊόν χαρακτηρίζεται ως μεταχειρισμένο και ο πελάτης οφείλει να αποζημιώσει την εταιρεία για την μείωση της αξίας του προϊόντος. Η μείωση της αξίας από την εγκατάσταση ή/και τη θέση σε λειτουργία και επακόλουθα ο χαρακτηρισμός του προϊόντος ως μεταχειρισμένου εξετάζεται κατά περίπτωση και καθορίζεται από την ΑΚ ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΑΠΕ Α.Ε. Η ΑΚ ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΑΠΕ Α.Ε. δικαιούται να συμφωνήσει με τον πελάτη την αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό.
 • Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή η ΑΚ ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΑΠΕ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

 

15.Εξαιρέσεις από την υπαναχώρηση

15.1 Δεν χωρεί υπαναχώρηση σε συμβάσεις κατά τις οποίες ο αγοραστής έχει ζητήσει ειδικά επίσκεψη από τον προμηθευτή με σκοπό να πραγματοποιήσει επείγουσες επιδιορθώσεις ή την εκτέλεση εργασιών συντήρησης. Εάν, στην περίπτωση τέτοιας επίσκεψης, ο προμηθευτής παράσχει υπηρεσίες επιπλέον εκείνων που ζητήθηκαν συγκεκριμένα από τον αγοραστή ή προϊόντα πέρα από τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν υποχρεωτικά κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή κατά τις επιδιορθώσεις, το δικαίωμα υπαναχώρησης εφαρμόζεται στις εν λόγω πρόσθετες υπηρεσίες ή αγαθά.

15.2 Επίσης δεν χωρεί υπαναχώρηση σε συμβάσεις δια των οποίων ο πελάτης προμηθεύτηκε προϊόντα τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία, όπως όλως ενδεικτικά ανταλλακτικά, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα, τα οποία πρέπει να δοκιμάζονται πριν τοποθετηθούν, καθότι μετά την τοποθέτηση δεν δύνανται να αποσπαστούν.

15.3 Τέλος, η υπαναχώρηση δεν ισχύει, εφόσον ο πελάτης έχει χρησιμοποιήσει το προϊόν. Περιπτώσεις χρησιμοποίησης προϊόντων είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: εγκατάσταση, τοποθέτηση συστατικών μερών ή μερών που αναμειγνύονται, θέση σε λειτουργία του προϊόντος.

 

 1. Τρόποι πληρωμής

Οι τρόποι πληρωμής για αγορές από την ΑΚ ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΑΠΕ Α.Ε. είναι οι ακόλουθοι:

 1. Κατάθεση - Έμβασμα σε εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε την πληρωμή της παραγγελίας σας με κατάθεση του ποσού σε έναν από τους παρακάτω εταιρικούς τραπεζικούς λογαριασμούς της ΑΚ ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΑΠΕ Α.Ε:

ΕΘΝΙΚΗ

ΙΒΑΝ GR81 0110 2360 0000 2364 7050 840

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΙΒΑΝ GR82 0172 2640 0052 6406 5997 172

Παρακαλούμε κατά την κατάθεση να συμπληρώστε τον αριθμό παραγγελίας σας. Πιθανά έξοδα συναλλαγής από την τράπεζά σας, σας βαρύνουν εξ ολοκλήρου και πρέπει να ενσωματωθούν στο ποσό της κατάθεσής σας. Εφόσον η κατάθεση γίνει από την ίδια τράπεζα, η πληρωμή επιβεβαιώνεται αυτόματα και η παραγγελία σας προωθείται άμεσα προς εκτέλεση.

Αν η κατάθεση γίνει σε οποιονδήποτε από τους παραπάνω λογαριασμούς, αλλά από άλλη τράπεζα, η κατάθεση θα καθυστερήσει να εμφανιστεί στο λογαριασμό της ΑΚ ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΑΠΕ ΑΕ. Στην περίπτωση αυτή, για αποφυγή καθυστερήσεων, παρακαλούμε να στείλετε αντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης είτε στο fax 2310-684 330, είτε με e-mail στο info@ledcosmos.grπροκειμένου η παραγγελία σας να προωθηθεί για άμεση εκτέλεση.

Στον πίνακα ελέγχου χρήστη στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ενημερώνεστε για την πορεία της παραγγελίας σας και φυσικά μπορείτε να επικοινωνήσετε ανά πάσα στιγμή στα τηλέφωνα της ΑΚ ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΑΠΕ Α.Ε. για οποιαδήποτε απορία.

2.Μέσω Υπηρεσίας Pay-Pal

3.Μέσω Πιστωτικής κάρτας μέσα από την υπηρεσία VIVAPAYMENTS

με χρέωση 2,4% + 0,24€ για κάθε επιτυχημένη συναλλαγή Και 3,5% + 0,24€ για κάρτες AMERICANEXPRESS

 1. Με μετρητά στην έδρα της ΑΚ ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΑΠΕ ΑΕ

Προς διευκόλυνση σας, σας γνωρίζουμε ότι εξόφληση με μετρητά στο κατάστημα είναι δυνατή μέχρι του ποσού των 500 ευρώ (+ΦΠΑ) για πώληση προϊόντων σε εμπόρους και καταναλωτές. Αν τα ποσό ξεπεράσει το ανωτέρο όριο, τότε η πληρωμή γίνεται δεκτή μόνον με πιστωτική κάρτα ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με paypal.

 

 1. Τρόποι αποστολής

17.1 Οι παραγγελίες αποστέλλονται με μεταφορική εταιρία, με χρέωση.

Ο υπολογισμός του κόστους μεταφορικών ισχύει για:

 • παράδοση επί πεζοδρομίου για τις πόλεις Θεσσαλονίκης και Αθηνών,
 • παραλαβή των εμπορευμάτων από την έδρα των πλησιέστερων συνεργαζόμενων πρακτορείων για τους υπόλοιπους προορισμούς.

17.2 To κόστος αποστολής των προϊόντων με μεταφορική εταιρεία επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τον αγοραστή. Η δαπάνη των εξόδων αποστολής σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να υπολογιστεί εκ των προτέρων, καθώς κάθε μεταφορική εταιρεία διαθέτει δική της τιμολογιακή πολιτική που διαμορφώνεται κατά βάση από τον όγκο του δέματος ή/και τυχόν άλλες παραμέτρους που ορίζει. Ο πελάτης υποχρεούται να επικοινωνεί με τη μεταφορική εταιρεία που πρόκειται να χρησιμοποιήσει για τις ισχύουσες ειδικές ρυθμίσεις παραλαβής, καθώς και το χρόνο που απαιτείται για την μεταφορά του προϊόντος (π.χ. αν το προϊόν θα παραδοθεί στη διεύθυνση αποστολής ή στο πρακτορείο της μεταφορικής στην περιοχή που βρίσκεται η διεύθυνση παράδοσης κτλ), καθώς και για να ενημερωθεί και για τις διευθετήσεις πληρωμής.

17.3 Αν επιθυμείτε να παραλάβετε τα εμπορεύματα στο χώρο σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το πρακτορείο που σας εξυπηρετεί, για να ενημερωθείτε για πιθανά επιπλέον κόστη παράδοσης.

17.4 Στην περίπτωση που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε μεταφορική εταιρεία για την μεταφορά των προϊόντων σας κατά τα ανωτέρω απαιτείται να έχετε εξοφλήσει προηγουμένως το συνολικό ποσό της παραγγελίας σας.

17.5 Το κόστος αποστολής με μεταφορική εταιρεία υπολογίζεται βάσει της περιοχής που πρόκειται να παραδοθούν τα προϊόντα καθώς και του βάρους και όγκου τους. Για το κόστος αποστολής μπορείτε να ενημερώνεστε τηλεφωνικά από το αρμόδιο τμήμα της εταιρείας μας.

17.6 Οι χρόνοι παράδοσης μέσω μεταφορικής εταιρείας είναι το αργότερο τριάντα (30) ημέρες. Ωστόσο, σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων, απεργιών και ανωτέρας βίας, οι χρόνοι μεταφοράς ενδέχεται να επηρεαστούν. Ειδικότερα, δεδομένου ότι η ΑΚ ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΑΠΕ Α.Ε. δεν είναι ο κατασκευαστής των προϊόντων που διαθέτει προς πώληση, αλλά τα προμηθεύεται από τρίτους, διευκρινίζεται ότι ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων στην μεταφορική εταιρεία ή ο χρόνος που απαιτείται ώστε το προϊόν να είναι διαθέσιμο για παραλαβή από τα συνεργαζόμενα πρακτορεία ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και τη δέσμευση των προμηθευτών σε σχέση με το χρόνο παράδοσης. Ως εκ τούτου σας γνωρίζουμε ότι τυχόν καθυστέρηση εκ μέρους των κατασκευαστών/εισαγωγέων/προμηθευτών να καταστήσουν σε εμάς διαθέσιμο κάποιο προϊόν θα επιφέρει αντίστοιχη καθυστέρηση στο χρόνο παράδοσης και αποστολής του προϊόντος από εμάς. Οι χρόνοι παράδοσης υπόκεινται επίσης σε καθυστερήσεις, λόγω καθυστερήσεων από τις εταιρείες μεταφορών ή ανωτέρας βίας, κάτι που δεν αποτελεί ευθύνη της ΑΚ ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΑΠΕ Α.Ε.

 1. Ηλεκτρονική Επίλυση Διάφορων

Απο τις 15/2/2016 τεθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (Online Dispute Resolution - ODR) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία επιτρέπει τόσο σε καταναλωτές όσο και σε εμπόρους να επιλύουν ηλεκτρονικά τις διαφορές τους είτε αυτές αφορούν σε εγχώριες είτε σε διασυνοριακές συναλλαγές.

Η ΗΕΔ συνδέεται απευθείας με τους αρμόδιους φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) σε κάθε χώρα, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση των καταγγελιών. Κάθε φορέας επίλυσης διαφορών εφαρμόζει τους δικούς του κανόνες και διαδικασίες. Αυτοί είναι συνήθως απλούστεροι, ταχύτεροι και λιγότερο δαπανηροί από ό, τι η προσφυγή στο δικαστήριο. Ωστόσο, η επιλογή του φορέα πρέπει να συμφωνηθεί και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

Στη χώρα μας οι αρμόδιοι φορείς είναι

Α) η Ανεξάρτητη Αρχή “Συνήγορος του Καταναλωτή” και

Β) ο Μεσολαβητής Τραπεζικών - Επενδυτικών Υπηρεσιών.

 • Η διαδικασία πραγματοποιείται σε τέσσερα στάδια:
 • Υποβολή καταγγελίας
 • Συμφωνία σχετικά με έναν φορέα επίλυσης διαφορών
 • Διεκπεραίωση της καταγγελίας από τον φορέα επίλυσης διαφορών
 • Αποτέλεσμα και περάτωση της καταγγελίας

Η διαδικασία είναι εύκολη, ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά και εξυπηρετεί όλες τις χώρες της ΕΕ. Ο φορέας οφείλει να αποφασίσει εντός 90 ημερών.

Η ΗΕΔ εντάσσεται στο πλαίσιο της Οδηγίας 2013/11/ΕΚ, η οποία πρόσφατα εναρμονίστηκε στην ελληνική νομοθεσία (με την ΚΥΑ 70330/2015) και προβλέπει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Alternative Dispute Resolution στο σύνολο της ΕΕ.

παραπομπή στον Ευρωπαϊκό Φορέα ΗΕΔ

 1. Ακυρότητα

Εάν οποιοδήποτε μέρος των Όρων και Προϋποθέσεων κριθεί άκυρο, ακυρώσιμο ή μη εκτελεστό (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε διάταξης στην οποία αποκλείουμε την ευθύνη μας απέναντί σας), η εκτελεστότητα οποιουδήποτε άλλου μέρους των Όρων και Προϋποθέσεων δεν θα επηρεαστεί – όλοι οι άλλοι όροι θα παραμείνουν πλήρως σε ισχύ.

 1. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εκτέλεση ή την ερμηνεία των Όρων και Προϋποθέσεων του παρόντος, αποκλειστική αρμοδιότητα θα έχουν τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.